Žákovský parlament


Žákovský parlament – stanovy, cíle a činnost

Od roku 2000 pracuje na škole žákovský parlament.

Členové žákovského parlamentu jsou voleni ve svých třídách každý školní rok, jako zástupci pátých až devátých ročníků. Z každé třídy jsou vybráni dva. Každým rokem je volen i předseda ŽP. Jejich hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Žákovský parlament se schází každých šest týdnů v prostorách volného školního klubu. V případě potřeby častěji (příprava větších akcí). Plánuje činnosti a akce ve spolupráci se školním klubem, dozvídá se novinky a změny, které se týkají výuky, provozu školy a má možnost získat odpovědi na otázky, které zajímají i jeho spolužáky.


V letošním školním roce plánujeme pořádání akcí na přání žáků, ve spolupráci se školním klubem


• Turnaj ve stolním tenisu
• Aktivní zapojení do příprav a průběhu „Vánočního jarmarku“
• Mikulášská nadílka pro žáky prvního stupně a děti z 91. MŠ
• Vánoční výtvarné dílny
• Sportovní turnaj v ringu a florbalu
• Turnaj v přehazované
• Barevný týden
• Projekt „Bezpečný pes“ ve spolupráci s Kynologickým servisem s.r.o.
• Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
• Zábavné sportovní odpoledne pro naše žáky, rodiče i veřejnost


Na každé schůzce se hodnotí, výsledky pořádaných akcí, co se podařilo, nepodařilo, co bude dobré příště změnit, zda jsme společně splnili cíl, který jsme si předsevzali, plánují se další akce. Členové žákovského parlamentu aktivně pomáhají s organizací školních i mimoškolních aktivit.
Schůzek žákovského parlamentu se zúčastňuje ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý, který žáky seznámí s novinkami a změnami, které se týkají výuky, chodu školy, připravovaných akcí, exkurzí, výletů a podobně. Schůzek se účastní i hostě jako například třídní učitelé nebo vedoucí školní jídelny, která v rámci zdravého stravování a potravinového koše zařadí do jídelníčku oblíbená jídla na přání ŽP. Informuje o novinkách ve stravování, nutnosti dodržování zásad zdravé výživy ve školním stravování a odpovídá na dotazy.

Informace jsou zveřejněny na nástěnce školního klubu, předávány při třídnických hodinách, osobním kontaktem se spolužáky.
Činnost žákovského parlamentu se po několika letech zkušeností s jeho působením na škole velmi osvědčila. Žáci se aktivně podílí na chodu školy, přebírají zodpovědnost za aktivity, které sami navrhují, aktivně se podílí na prezentaci školy na veřejnosti.


Složení žákovského parlamentu

 

5.A   Veronika Civišová
         Petr Kolář


5.B   Hedvika Hašková
         Adam Potůček


5.C   Terezie Solčanská
         Jiří Holuška

6.A  Ema Kočová
        Lucie Pavlendová

6.B  Matyáš Blažek
        Tereza Dvořáková

7.A  Agáta Benešová 
        Magdaléna Kovaříková
 
7.B  Kateřina Rumlová
        Tomáš Růžička
7.C  Simona Krejčíková
       
Jaroslav Hubáček
 
8.A  Barbora Chottová
        Lucie Divišová
       
8.B Jáchym Hašek
        Adam Benedikt
       
9.A  Denisa Brejchová
         Erik Toman
       
9.B   Julie Jungmannová 
         Kateřina Křenová- předsedkyně ŽP
 
 

Schůzka žákovského parlamentu 17. 9. 2020

● První schůzka ŽP v novém školním roce 2020/2021
● Schůzky se zúčastnil zástupce ředitele školy Mgr. Bc. Jiří Rymeš
a p. uč. Ladislav Vopat
• Cíl, náplň, význam a činnost ŽP
● Představení nových zástupců
● Co by měl umět správný zástupce ŽP
● Volba předsedy - stává se jím Kateřina Křenová z 9.B
● Informace o zástupci v Městském žákovském parlamentu
● Na 7.10.2020 je naplánovaná akce s MŽP - diskuse s novým děkanem Pedagogické fakulty ZČU na téma školství
● Hodnocení vydařených akcí v loňském školním roce

● Informace
- Zvýšená hygienická opatření, používání roušek, dezinfekce
- Do jedné třídy se zřídila nová interaktivní tabule
- Malování některých tříd
- V době hlavních prázdnin proběhla oprava hřiště, opravy elektroinstalací
- Lyžařský výcvik se uskuteční (podle epidemiologické situace)
- V době konání voleb, 2. 10. 2020, bude zkrácené vyučování
- Od 1.10.2020 zastupuje ředitele školy pan Jiří Rymeš
Dotazy:
- Oprava tabule v 9.B
- Střídání v učebnách na konci přestávky - zbytečně se nepotkávat, důkladné větrání, zdržovat se ve třídě, co nejméně pobývat na chodbách

● Informace o provozu ŠK
- Školní klub je v povozu každý den od 6:40 – 7:40, 11:40 – 16:00
- Včasné platby (do 25.9.)
- Volná místa v jednotlivých kurzech
- Otevřené kurzy
Kurzy, které se z důvodu malého zájmu neotevřely:
- Tvořivé dílny
- Deskové hry
- Šachy
- Mladý záchranář

 

Úkol na nadcházející schůzku ŽP – návrhy společných akcí po domluvě s třídou.

Schůzka žákovského parlamentu 7.11. 2019

  Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý – informace a odpovědi na dotazy, p. uč. Vopat
- Vysvětlení důvodu stávky na naší škole ve středu 6. 11. 2019.
- Čtvrtletní hodnocení prospěchu bude žákům zapsáno do ŽK.
- 13. 11. proběhne pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování.
- Do Vánoc se snažit opravit co nejvíce známek.
- 26. 11. se konají třídní aktivy.
- Dlouhé vánoční prázdniny, od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2019, zahájení výuky 6. 1. 2020.
- Před vánočními prázdninami proběhne bruslení pro žáky 1. i 2. stupně – z bezpečnostních důvodů je nutná přilba (hrazeno z příspěvků rodičů).
- Příprava lyžařského výcviku pro žáky 7. – 9. ročníků v termínu
  18. 1. – 25. 1. 2020
- Plánovaná akce – „Pojízdné planetárium“ – částečně hrazené z příspěvků rodičů
- Stavební úpravy (boční vchod) a nový systém zabezpečení školy.
• Dotazy
- Skříňky a klíče 8.A
- Hodiny do tříd

• Informace ŽP
- Informace o zasedání městského ŽP (J. Jungmannová)
- Akce městského ŽP v úterý 12.11.2019 – vybraní žáci ze zástupců ŽP naší školy, příprava prezentace – „Nejoblíbenější jídlo na naší škole“ plus recept, pět kladů naší školní jídelny.
- 5. 12. proběhne „Mikulášská nadílka“ pro žáky 1. stupně naší školy
a děti z 91. MŠ (zajistí žáci 9. ročníků)
- Informace o zájmových kurzech a počtu členů školního klubu.

• Návrhy akcí:
- Zajištění sportovních turnajů – ringo, florbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená – zajistí Erik Toman (8.A)
- „Zábavné sportovní odpoledne“ (kveten – červen)
- „Barevný týden“ zajistí Kateřina Křenová (8.B)
- „Halloween párty“ – volný ŠK 1. 11. 2019
- „Vánoční tvoření“ – volný ŠK
- „Tajná hra“
- „Turnaj v kulečníku a stolním fotbalu“
- „Valentýnská párty“ – volný ŠK
- „Turnaj v dámě“
- „Velikonoční tvořivá dílna“ – volný ŠK
- Zábavné sportovní odpoledne

 


• Úkol do příští schůzky ŽP
- Doplnění nabídky akcí, zjištění zájmu ve svých třídách
- Pozvat na schůzku ŽP vedoucí ŠJ (pí J. Votavovou) a hlavní kuchařku (pí S. Jeníčkovou)

Schůzka žákovského parlamentu 19. 9. 2019


• První schůzka ŽP v novém školním roce. Cíl, stanovy, náplň a činnost ŽP, Ideální člen ŽP, jeho vlastnosti

 

 

• Představení nových zástupců• Volba předsedy ŽP – stává se jím Tomáš Křen 9.B• Schůzky se zúčastnil Mgr. Ladislav Vopat • Informace o provozu ŠK, provoz, otevřené kurzy, volná místa, platba• Diskuse, připomínky, návrhy, dotazy

- Přesun šaten 9. ročníků
- Málo skříněk v 8.A
- Časté stěhování vzhledem k výuce Aj v 6.A
- Rozdělení žáků do 6. ročníků
- Zlepšení úklidu na WC, doplňování mýdla a papírových utěrek
- Výměna skupin na výuku Aj v druhém pololetí

 

Schůzka žákovského parlamentu 6.12. 2018

Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý
- termín vánočních prázdnin, 3. a 4.1.2019 ředitelské volno
- poděkování za účast na zasedání městského ŽP
- poděkování za aktivní pomoc s jarmarkem
- zisk z akce činní 16 523,- Kč
- darovací šek bude předán spolku Dobrý skutek, ve středu 19.12.2018
v 11:00 hodin ve sborovně školy
- 20.12. – školní bruslení, konec vyučování 1. st. v 11:40, 2. st. v 12:35
- 21.12. – konec vyučování 1. st. v 11:40, 2. st. v 12:35

• Informace, dotazy, akce
Předání informací a zážitků ze zasedání městského ŽP 21.11.2018


Schůzka žákovského parlamentu 8.11. 2018

Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý
- blíží se konec čtvrtletí, žáci by si měli naplánovat případné opravy známek včas
- zapojení žáků do příprav vánočního jarmarku (30.11.2018)
- termíny třídních aktivů jsou umístěny na webových stránkách školy

● Návrhy dalších akcí pro letošní školní rok
- Akce – Bezpečný pes – pro 2. stupeň• Informace, dotazy, akce
- Mikulášská nadílka pro žáky 1. – 4. ročníků a děti z 91. MŠ,
proběhne 6.12.2018, zajistí zástupci ŽP z devátých ročníků
- Proběhne vánoční turnaj v přehazované
- Fungování kurzů ŠK
- Automat nevrací peníze
- Bufet na zdravou výživu (např. sušené ovoce)
- Možnost ofotit si testy před odevzdáním učitelům
- Možnost využití snowboardů na lyžařském výcviku
- Možnost srazit stoly v jídelně k sobě
- Možnost přespání ve škole
- Oblíbená jídla ve ŠJ, jídla na přání
Akce:
- Barevný týden – pro 1. stupeň (prosinec)

Schůzka žákovského parlamentu 20.9. 2018

První schůzka ŽP v novém školním roce 2018/2019
Cíl, náplň, význam a činnost ŽP
Představení nových zástupců
Volba předsedy - stává se jím Iveta Pechmanová 9.B

Návrhy zástupců ŽP - plánované akce pro letošní školní rok
Turnaj ve stolním tenisu
Jarmark
Turnaj v ringu
Mikulášská nadílka
Sportovní den
Hodnocení vydařených akcí v loňském školním roce

Informace zástupce ředitele školy Mgr. Bc. Jiřího Rymeše
Do několika tříd se zřídily nové interaktivní tabule
Pořídilo se 25 tabletů, které budou zařazeny do výuky
Malování některých tříd
V době konání voleb, 5. 10. 2018, bude zkrácené vyučování
O termínech školních olympiád budou informovat žáky vyučující
Dotazy:
Možnost instalace wi-fi ve škole
Diplomy pro pana školníka a paní kuchařky za jejich práci za celý rok
Možnost využití snowboardů na lyžařském výcviku

Informace o provozu ŠK
Školní klub je v povozu každý den od 6:40 – 7:40, 11:40 – 16:00
Včasné platby (do 25.9.)
Volná místa v jednotlivých kurzech
Kurzy, které se neotevřely:
Anglická konverzace
Deskové hry
Hravě s PC

Úkol na nadcházející schůzku ŽP – návrhy společných akcí po domluvě s třídou.

Schůzka žákovského parlamentu 10. 5. 2018

• Informace o umístění žáků naší školy v obvodním kole „Dopravní soutěže mladých cyklistů“

• Příprava zábavného odpoledne (31.5.) „Na jeden den zvířetem“
15 dvojic na stanoviště, 2 pořadatelé, 6 žáků k výtvarné soutěži, vystoupení
- Příprava jednotlivých stanovišť, náměty, pomůcky, příprava kulis a zobrazení jednotlivých stanovišť
- Rozmístění v prostoru okolí budovy školy

• V květnu a červnu proběhne turnaj v přehazované a stolním tenisu
Schůzka žákovského parlamentu 12.4. 2018

• Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý
• Informace o konání školního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“
- soutěže se zúčastní žáci 4. – 9. ročníků, každá třída vybere alespoň čtyři zástupce (2 dívky + 2 hoši)
- školní kolo se uskuteční 19. 4. 2018 od 14:00 hodin

• Příprava zábavného odpoledne (31.5.) „Na jeden den zvířetem“
15 dvojic na stanoviště, 2 pořadatelé, 6 žáků k výtvarné soutěži, vystoupení

• V květnu a červnu proběhne turnaj v přehazované a stolním tenisu

Budování bezbariérového přístupu do školy (hlavní vchod) – zvýšená opatrnost

• Informace ředitele školy
• Přihlášení do projektu „Bezbariérová škola“, bude vybudován speciální vchod pro žáky bez schodů a nájezdová plošina uvnitř školy (dokončení prací do 30.5.2018)
• V červnu se uskuteční sportovní hry pro žáky druhého stupně
• Připomenutí ukládání obuvi v šatně do přihrádek, z důvodu úklidu
• Opakované ucpávání WC utěrkami na ruce, které patří do koše na odpadky
• Zajištění pedagogických pracovníků pro příští školní rok
• Projekt zapojení LCD panelů do vybraných tříd
• Bude probíhat rekonstrukce učebny fyziky, pořízení nových mikroskopů a pomůcek na přírodopis
• Zateplení dalšího pavilonu
• Malování tříd bude probíhat v květnu (ředitelské volno) a v době hlavních prázdnin


Úkoly:
Odevzdat seznam zástupců na stanovištích a organizátorů zábavného odpoledne do 10.5. 2018
Schůzka žákovského parlamentu 8.2.2018

• Informace o naplnění kurzů ŠK, volná místa, úplata ŠK
- v případě odhlášení z kurzu ve druhém pololetí je nutné odevzdat písemnou odhlášku
- možnost přihlášení nových členů od druhého pololetí
• Termíny jarních a velikonočních prázdnin
• V pátek 16. 2. končí soutěž „Hádej kdo, hádej co“
• Návštěva Techmánie, projektový den „Den fyziky“, promítání 3D
• V červnu proběhne akce 9. ročníků – „Na jeden den učitelem“
• Připomínky k jídelníčku ŠJ a nové návrhy
• Schůzka s vedoucí ŠJ, pí Votavovou, 9 .2. v 9:40 hodin
- předložení návrhů na změny
- seznámení se spotřebním košem
- změny druhů nápojů

Úkoly:
• každý ročník vymyslí návrh na jeden oběd (včetně polévky, nápoje…)
• odevzdat jedno nejoblíbenější jídlo za svoji třídu (recept) v souladu se zdravým jídelníčkem
 

Schůzka žákovského parlamentu 7.12. 2017 

Schůzky se zúčastnil p uč. Roubíček
Příprava a organizace společné akce ŠK a ŽP „Soutěž talentů“
Uskuteční se ve čtvrtek 21.12.2017 ve velké tělocvičně od 15:00 do 16:30 hodin
Výzdoba tělocvičny – pí uč. Křivohlavá a žáci 9. ročníků
Třídy, které nemají své zástupce v soutěži se nezúčastní ani jako diváci
Platí zákaz vstupu s mobilním telefonem a natáčení bez vědomí soutěžících
Provoz volného ŠK bude zkrácen do 14:30 hodin, žáci kteří ho využívají do 16:00 hodin se zúčastní soutěže jako diváci
Výkony soutěžících bude hodnotit pětičlenná porota pedagogických pracovníků naší školy
Příprava a organizace průběhu soutěže jednotlivých ročníků
V pátek 8. 12. sraz v 9:40 u školní jídelny – návštěva vedoucí ŠJ pí Votavové
Připomínky a přání, které se týkají školního stravování.


Schůzka žákovského parlamentu 9.11. 2017

Schůzky se zúčastnil zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Rymeš – informace a odpovědi na dotazy
- Čtvrtletní hodnocení prospěchu bude žákům zapsáno do ŽK.
- 15. 11. proběhne pedagogická rada.
- 22.11. se konají třídní aktivy.
- 22.12. se zúčastní žáci 1. i 2. stupně bruslení – z bezpečnostních důvodů je nutná přilba (hrazeno z příspěvků rodičů).
- Nástup do školy po vánočních prázdninách ve středu 3.1.2018.
- Lyžařský výcvik pro žáky 7. – 9. ročníků v termínu 20.1. – 27.1.2017, zatím přihlášeno 52 žáků.
- Žádost o tácy ve ŠJ – z praktických důvodů není možné, vzhledem k velikosti a uspořádání stolů.
- Hodiny do tříd – bude vyřešeno v novém roce.
- Úklid na WC – nutné, aby každý, kdo WC použije dodržoval základní hygienická pravidla – hlídat se navzájem.

6.12. proběhne „Mikulášská nadílka“ pro žáky 1. stupně a děti z 91. MŠ (zajistí žáci 9. Ročníků, dle domluvy a zájmu)
Návrhy akcí:
- Zajištění sportovních turnajů – ringo, florbal, přehazovaná – zajistí Iveta Pechmanová 8.B (prosinec – duben)
- „Na jeden den zvířetem“ (kveten – červen)
- „Barevný týden“ dle domluvy
- „Hádej kdo…“ (listopad – prosinec)
- Selfie třídy – originální pojetí (květen – červen)
- Zřízení knihovny na přístupném místě pro všechny žáky – půjčování v rámci školy.
- Jídelníček –častěji zeleninové saláty s kuřecím masem, málo využívaný zeleninový a ovocný bar.
- Talentová soutěž

Úkol do příští schůzky ŽP
- Vybrat účastníky z každého ročníku do talentové soutěže, která se uskuteční ve čtvrtek 21.12.2017 v malé tělocvičně (15:00 – 16:30)


Schůzka žákovského parlamentu 21.9. 2017

První schůzka ŽP v novém školním roce
Cíl, náplň, hlavní činnost ŽP, ideální člen 

Představení nových zástupců

Volba předsedy ŽP – stává se jím Monika Šulcová 9.A

Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý – informace a odpovědi na dotazy
- Průběh přípravy školy na nový školní rok.
- Stavební práce v okolí školy a poučení o bezpečnosti (lešení, dřevěné palety, stavební materiál, kontejner).
- Školní hřiště bude od 1.11. 2017 uzavřeno (zimní období), vstup pouze na vlastní nebezpečí.
- 29.9. – ředitelské volno
- 20.10. – volby, zkrácené vyučování do 11:40 hodin.
- 26. a 27.10. 2017 – podzimní prázdniny
- Lyžařský výcvik pro žáky 7. – 9. ročníků v termínu 20.1. – 27.1.2017.
- Navýšení o jednu třídu, první ročníky v pavilonu mimoškolní výchovy.
- Informace o zájmových kurzech ŠK a počtu účastníků, volná místa.

Úkol do příští schůzky ŽP
Návrhy na přípravu společných akcí žákovského parlamentu a školního klubu.
Vystoupení pro ŠD.
Návrhy jídelníčku – oblíbená jídla.


Schůzka žákovského parlamentu 25.5. 2017

Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý
Informace, dotazy, náměty
- Příprava závěrečného hodnocení školního roku (písemné práce, uzavírání klasifikace
- Akce – sportovní dny na konci školního roku, dva dny budou probíhat soutěže v rámci Tv
- Rekapitulace akcí, které již proběhly
- Informace o průběhu prací ve škole v termínu od 1.6.-30.9.2017
nové rozvody sítí informačních technologií, malování učeben, zateplení budovy, omítka…
- Stížnost žáků na fotografování – kvalita fotek
- 21.6. se koná závěrečná pedagogická rada
- 31.5. proběhne akce školy – sportovní odpoledne pro veřejnost
Výběr tématu zábavného odpoledne pořádaného školním klubem a žákovským parlamentem – zvítězilo „Na jeden den zvířetem“
Příprava zástupců na stanovištích, organizace odpoledne


Schůzka žákovského parlamentu 6.4. 2017

Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý
Informace, dotazy, náměty
- Anglie – zájezd se v letošním roce neuskuteční – teroristický útok v Londýně, zpřísněná bezpečnostní opatření
- 19.4. proběhne pedagogická rada za třetí čtvrtletí – zlepšení prospěchu
- V příštím školním roce budou pro přijetí na střední školy rozhodovat pouze přijímací zkoušky
- 13.4. – 17.4.2017 – velikonoční prázdniny
- 1. a 8.5.2017 – státní svátek
- 20.4.2017 od 14:00 hodin proběhne školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, sraz u hlavního vchodu, každá třída vyšle zástupce alespoň čtyři zástupce (dívky i hoši) pro 1. kategorii – 4. – 6. ročník, 2. kategorii 7. – 9. ročník
- Pro jízdu zručnosti nezapomenout přilbu a kolo!
- 18. 5. 2017 sportovní den pro 91.MŠ (vybraní žáci 9. ročníku)
- Výdejní okénko – dělení z jedné společné fronty, vedoucí ŠJ
- V dubnu proběhne v rámci ŠK turnaj ve fotbalu

Úkol na příští schůzku ŽP
- Návrhy se stanovišti na sportovní zábavné odpoledne (červen) – „Šmoulí den“, „Putování se zvířaty“, případně jiný návrh


Schůzka žákovského parlamentu 26.1. 2017

Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý
• Informace, dotazy, náměty
- od druhého pololetí proběhne částečná změna rozvrhu (vzhledem k plavání a provázanosti vyučujících na 1. a 2. stupni, musíme akceptovat smlouvu, která je uzavřena na celý školní rok)
- od 1.2.2017 odchází pí uč .Dortová, nastoupí p. uč. Šebesta Aj, Vv
- vysvědčení za první pololetí školního roku 2016/2017 se bude vydávat poslední vyučovací hodinu s třídním učitelem, odpolední vyučování odpadá
- v pátek 3.1. 2017 – pololetní prázdniny
- od 13.2. – 17.2. 2017 – jarní prázdniny
- kázeňské problémy 6.A, 6.B, 7.B
- pohyb cizích osob po škole – příprava projektů školy (zateplení školy, vybavení učeben novou interaktivní technikou
- Anglie – zájezd se v letošním roce neuskuteční
- Techmánie – proběhne několik akcí, v grantu jsme získali 430 volných vstupenek
- připravují se besedy na téma – „Šikana“, „Ilegální drogy“, „Legální drogy“, „Šikana a domácí násilí“ a další
- probíhá pedagogická praxe studentky – Vv, Dějepis
- testy z matematiky se nedávají žákům domů, rodiče mají možnost se s nimi seznámit po domluvě s vyučujícím
- počty žáků ve třídách
- výlet do Terezína se uskuteční
- lepší úklid v učebnách a WC, doplnit lopatky a smetáčky do tříd
- informace o ŠK – platby na druhé pololetí do 31.1.2017, odhlášení – písemně vyučujícímu jednotlivého kurzu
• Návrh
- turnaj v přehazované, ringu, florbalu se uskuteční v rámci ŠK v únoru a březnu
- turnaj ve fotbalu a stolním tenisu v dubnu


Schůzka žákovského parlamentu 24.11. 2016

• Informace, dotazy, náměty
- Každý měsíc probíhá ve volném ŠK akce – turnaj, soutěž, vánoční výtvarné tvoření
- Souhlas s charitativní sbírkou a darování plastových víček pro postiženého Matýska
- Předání proběhne 1.12.2016 v 9:45 hodin u hlavního vchodu
- 5.12.2016 - Mikulášská nadílka pro žáky 1. Stupně naší školy a děti z 91. MŠ, zajistí žáci 9. ročníku
- V letošním roce se nebude z technických důvodů konat dopravní soutěž „Plzeňská dopravní liga“

• Návrh
- konání vánoční diskotéky
- turnaj v přehazované a ringu
- barevný týden

• Úkol do příští schůzky ŽP:
Návrhy na přípravu společných akcí žákovského parlamentu a školního klubu.
Zjistit zájem o vánoční diskotéku, upřesnit datum, zabezpečit pořadatele, hudbu, soutěže nebo vystoupení v průběhu odpoledne.


Schůzka žákovského parlamentu 22. 9. 2016

• První schůzka ŽP v novém školním roce 2016 – 2017
• Proč jsme založili a podporujeme žákovský parlament na naší škole, ideální člen ŽP, povinnosti zvoleného zástupce, cíl a funkce ŽP
• Představení nových zástupců žákovského parlamentu
• Volba předsedy ŽP – stává se jím Markéta Pasternaková 9. A
• Informace, dotazy, náměty
- Kurzy ŠK, volní místa, vychovatelky ve volném ŠK
- Každý měsíc bude probíhat ve volném ŠK akce – září – turnaj v karetních hrách
- Většina nabízených kurzů ŠK byla otevřena mimo: Šachy, Deskové hry, Výtvarný kurz a Matematický seminář nejen na PC, kondiční kurz
- V letošním roce se nebude z technických důvodů konat dopravní soutěž „Plzeňská dopravní liga“
• Úkol do příští schůzky ŽP:
Návrhy na přípravu společných akcí žákovského parlamentu a školního klubu.


Schůzka žákovského parlamentu 2.6. 2016

Informace a dotazy

- Informace o výsledcích okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
- 1. kategorie – 5. místo z dvaceti zúčastněných škol
- 2. kategorie – 4. místo z patnácti zúčastněných škol
- Příprava zábavného odpoledne 23.6. od 14:00 hodin (15 soutěžních stanovišť, grilované buřty, výtvarná soutěž, taneční vystoupení)
- Přenocování v budově školy pro 9. ročník se neuskuteční
- Dokončit fotografickou soutěž a vyhlásit výsledky
- Soutěž v ringu pro 2. stupeň zajistí Iveta Pechmanová 6.B 
Úkol do příští schůzky ŽP:
- Připravit obsazení stanovišť, jména pořadatelů


Schůzka žákovského parlamentu 7.4.2016

 Informace a dotazy
- Informace o konání školního kola dopravní soutěže mladých cyklistů
Školní kolo se uskuteční ve čtvrtek 21.4.2016. seznam účastníků odevzdat do pondělí 18.4. Z každé třídy alespoň čtyři zástupci (2 dívky + 2 chlapci).
Zahájení soutěže ve 14:00 hodin u hlavního vchodu ZŠ. 1. kategorie –
4. – 6.ročník, 2. kategorie – 7. – 9.ročník.
Soutěž se skládá z teoretické a praktické části:
- Teoretická - ověření znalostí z provozu na pozemních komunikacích
( 20 testových otázek včetně řešení křižovatek a test ze zdravovědy)
- Praktická – jízda zručnosti na kole a poskytování první pomoci
Pro žáky, kteří postoupí do okresního kola soutěže bude probíhat příprava ve volném ŠK, ve čtvrtek 28.4.2016, od 14:00 do 16:00 hodin.
Na soutěž žáci odchází v doprovodu pí vychovatelky M. Smolákové, ve dnech 4.5.2016 (1.kategorie), 11.5. (2.kategorie).

- Informace
Zábavné sportovní odpoledne se uskuteční 23.6.2016• Úkol do příští schůzky ŽP:
- Připravit náměty na patnáct stanovišť, jména pořadatelů


Schůzka žákovského parlamentu 11.2. 2016

Informace a dotazy
- Informace o platbách ŠK na druhé pololetí a volná místa v kurzech
- 18.12. proběhl turnaj smíšených dvojic v přehazované
- Dne 24. a 25.3. – velikonoční prázdniny
- Možnost turnaje v přehazované s učiteli
- Sluchátka k PC do volného ŠK
- Uskutečnění turnaje v ringu a fotbalu mezi třídami
· Připomínky
- Skříňky na boty - šatny, malý prostor i počet
- V 6.B chybí lavička
- Zájem o pořádání „Pohádkové cesty“ v červnu

· Úkol do příští schůzky ŽP:
- Připravit téma zábavného odpoledne pro žáky naší školy, rodiče i veřejnost, náměty na patnáct stanovišť, jména pořadatelů


Schůzka žákovského parlamentu 22.10.2015

· Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý – poskytl informace a zodpověděl dotazy
- Dokončení stavebních úprav a rekonstrukce šaten
- Ohlášení termínů ředitelského volna
- Dne 11. 11. 2015 se bude konat dopravní soutěž „Plzeňská dopravní liga 2015“, bližší informace a zhodnocení minulých ročníků
- Mikulášská nadílka pro první stupeň, zajistí žáci 9. Ročníků
- Výhledově připravuje první stupeň školní akademii
- V prosinci se ve volném ŠK uskuteční vánoční výtvarné a pracovní dílny pro žáky druhého stupně
· Návrhy akcí
- Turnaj v přehazované a ringu
- Přírodopisný zájezd pro 9. Ročníky
- Barevný týden
- Fotosoutěž
- Fotbalový zápas „učitelé proti žákům
- Filmové promítání – noc strávená ve škole
- Talentová soutěž žáků

· Úkol do příští schůzky ŽP:
- Zjistit zájem o navrhované akce v rámci ŠK


Schůzka žákovského parlamentu 17. 9. 2015

· První schůzka ŽP v novém školním roce 2015 – 2016
· Proč jsme založili a podporujeme žákovský parlament na naší škole, ideální člen ŽP, povinnosti zvoleného zástupce, cíl a funkce ŽP
· Představení nových zástupců žákovského parlamentu
· Volba předsedy ŽP – stává se jím Samuel Poprocký 9. A
· Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý – poskytl informace a zodpověděl dotazy
- Celá škola bude z venku natřena žlutou barvou, práce na fasádě stále pokračují
- Šatny ve škole byly zrenovovány. Budou instalovány boxy na boty. Obuv, která nebude v boxech, bude zlikvidována.
- Většina nabízených kurzů ŠK byla otevřena mimo: Šachy, Deskové hry, Výtvarný kurz a Matematický seminář pro osmý ročník
- V zájmových kurzech ŠK jsou ještě volná místa
- Dne 11. 11. 2015 se bude konat dopravní soutěž „Plzeňská dopravní liga 2015“
· Úkol do příští schůzky ŽP:
Návrhy na přípravu společných akcí žákovského parlamentu a školního klubu.


Schůzka žákovského parlamentu 14.5. 2015

Kontrola usnesení z minulé schůzky ŽP
Schůzky ŽP se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý a paní inspektorka Mgr. Darina Motlíková z ČŠI ·
Informace :- Seznámení s výsledky okresního kola dopravní soutěže „Mladý cyklista“, která proběhla pro 1. kategorii 6.5.2015 a pro 2. kategorii 13.6.2015, umístění mladších žáků na 12 místě z devatenácti zúčastněných škol, starší žáci na 2. místě z deseti zúčastněných škol, úspěch měli i jednotlivci v obou kategoriích, kde obsadili 3. místa v jednotlivcích·
Příprava zábavného dne „Putování s Večerníčkem“ v odpoledních hodinách pro žáky naší školy, rodiče, sourozence i veřejnost
Akce se bude konat ve čtvrtek 11.6.2015 od 14:30 do 17:00 hodin- V 16:00 vystoupí mažoretky „Maršálky Plzeň“ - Zástupci stanovišť, organizace, materiální zabezpečení, příprava kostýmů

Návrhy, přání a dotazy:- Nákup nových lan pro šplh do tělocvičny – revize neměla žádné připomínky
Fotbalové branky na hřišti budou
Výlet do SRN se uskuteční 16.6.2015- 26.6.2015
ukončení školního roku vzhledem k přestavbě pavilonu ŠD
22.6.2015 – pedagogická rada (uzavírání známek), do 19.6. je šance na zlepšení a opravu známek
O prázdninách proběhne úprava a částečná přestavba šaten i jejich barevné odlišení
Školní výlety – možnost získání příspěvku ze SRPŠ- Vyhodnocení soutěže ve fotografování na téma „Příroda“ zájem zjistí Dominik Hurt.
Poděkování· Vedení školy děkuje žákovskému parlamentu za jeho celoroční práci a přeje příjemné prožití prázdnin.


Schůzka žákovského parlamentu 9.4. 2015

· Kontrola usnesení z minulé schůzky ŽP
· Náměty pro zájmovou činnost ve volném ŠK neodevzdala většina zástupců ŽP!

· Informace :
- Školní kolo dopravní soutěže „Mladý cyklista“ proběhne ve čtvrtek 16.4. 2015 od 14:00 hodin
- Sraz účastníků u hlavního vchodu ZŠ
- Sportovní oblečení, kolo, přilba, psací potřeby a přezůvky
- Každá třída (4. – 9. ročník) vyšle alespoň čtyři zástupce – dvě dívky, dva chlapci, počet účastníků je neomezený
- Soutěžní disciplíny – testy z dopravních předpisů, jízda zručnosti na kole, teoretická a praktická část ze znalostí zdravovědy a poskytování první pomoci
- Vybraní žáci postupují do okresního kola dopravní soutěže
- 1. kategorie 6.5. 2015 (4. – 6. ročník), 2. kategorie 13.5. 2015 (7. – 9. ročník)
- Soutěž bude probíhat na 33. ZŠ v dopoledních hodinách
- Příprava na okresní kolo dopravní soutěže bude probíhat v pondělí 27.4. (dopravní předpisy) a 4.5. (zdravověda) od 14:00 do 16:00 hodin ve volném ŠK
· Příprava zábavného dne, v dopoledních hodinách pro 91. MŠ, v odpoledních hodinách pro žáky naší školy, rodiče, sourozence i veřejnost
- Akce se bude konat ve čtvrtek 11.6. 2015
· Návrhy, přání a dotazy:
- Uspořádání turnaje v basketbalu v rámci ŠK, smíšené týmy (6. – 9. roč.) – zajistí Matěj Potoček
- Turnaj v přehazované – zájem zjistí Kristýna Turčinová
- Uspořádání soutěže ve fotografování na téma „Město našeho života“ zájem zjistí Dominik Hurt
· Do středy 22.4. 2015 zástupci ŽP písemně odevzdají M. Smolákové návrhy na název a téma zábavného dne, činnosti na stanovištích a zástupce ze svých ročníků, kteří budou pomáhat s organizací !!!


Schůzka žákovského parlamentu 5.2. 2015

· Kontrola usnesení z minulé schůzky ŽP

· Informace :
- Vzhledem k malému zájmu nebude od druhého pololetí zahájen kurz „Biliard“ v rámci ŠK
- Možnosti zvýšení počtu žáků ve volném ŠK
- Nezájem o nabízené akce (výroba svíček apod.)
- Nutná včasná platba ŠK, případně písemné odhlášení, podepsané rodiči odevzdat vedoucímu zájmového kurzu
- V dubnu bude probíhat školní kolo dopravní soutěže „Mladý cyklista“

· Dotazy, návrhy, přání:
- Poruchovost automatu na mléko
- Permanentka do ZOO – pro malý zájem nebyla pro letošní školní rok zakoupena
- Zábava ve volném ŠK – představy a náměty žáků
- Projektový den zaměřený na zeměpis (pí uč. Šmídová)
- Den se zvířecími mazlíčky, které máme doma
- Zdravení na chodbách – učitelé často neodpovídají na pozdrav
- Uskutečnit turnaj ve fotbalu v rámci ŠK
- Poznávací zájezd do SRN (informace zjistí M. Potoček)
- Zřízení „Knižní budky“ pro volné půjčování knih

· Do pátku 20.2. 2015 zástupci ŽP písemně odevzdají M. Smolákové
přání a náměty pro zájmovou činnost ve volném ŠK.


Schůzka žákovského parlamentu 24.9. 2014

· První schůzka ŽP v novém školním roce
Cíl, náplň, hlavní činnost ŽP, ideální člen

· Představení nových zástupců
· Volba předsedy ŽP – stává se jím Samuel Poprocký 8.A

· Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý – informace a odpovědi na dotazy
- Ničení školního hřiště – rozlámané brány (náhradu škody řeší pojišťovna)
- Školní hřiště bude od 1.11.2014 uzavřeno (zimní období), vstup pouze na vlastní nebezpečí
- Páce ve škole v době letních prázdnin – přestavba tělocvičen, chystá se nová fasáda s namalovaným velkým obrazem dětí, které jdou do školy
- Příprava vyhlášky o zákazu automatů na sladkosti, budou se muset zrušit
- Do konce roku 2014 navštíví Techmánii celý druhý stupeň ZŠ, cena vstupenky pro jednoho žáka činí 220,- Kč, díky získaném grantu mají naši žáci vstup zdarma
- Starší žáci (8. a 9. ročník) návštěva Prahy – muzeum
- 10.10. – ředitelské volno z důvodu konání voleb na naší škole, volný ŠK bude v provozu od 8:00 do 12:00 hodin
- Příprava vánočního jarmarku
- Na 1. stupni proběhl projektový den zaměřený na dopravní výchovu
- Kamerový systém na školní hřiště – monitorovat by měla Městská policie, záleží na Magistrátu města Plzně, zda kamerový systém zřídí

· Úkol do příští schůzky ŽP
Návrhy na přípravu společných akcí žákovského parlamentu a školního klubu


Schůzka žákovského parlamentu 22.5.2014

· Kontrola usnesení z minulé schůzky ŽP
· Informace a připomínky:

(schůzky ŽP se zúčastnil zástupce ředitele Jiří Rymeš)
- Fungování přístroje na chlazené nápoje ve ŠJ
- Možnost opravy nebo zakoupení nového snímače pro objednávání obědů, současný jeden snímač je pomalý
- Možnost využití zahrady pro vyučování, po domluvě s jednotlivým vyučujícím
- Dne 5.6.2014 se uskuteční turnaj v ringu pro 6. – 9. ročník
(od 14:00 v tělocvičně ZŠ, každé družstvo má tři členy)
- Dne 12.6.2014 se uskuteční „Pohádková cesta“ pro děti z 91. MŠ v dopoledních hodinách, od 15:00 pro naše žáky, rodiče, sourozence i veřejnost
- V pátek 30.5. v 9:40 proběhne krátká schůzka se členy ŽP a žáky, kteří budou pomáhat s organizací zábavného dne

· Úkoly:
- Do 30.5. 2014 zapsat družstva na turnaj v ringu na nástěnku u tělocvičny (nebo seznam odevzdat M. Smolákové)
- Připravit dvojice žáků, kteří budou na stanovištích a napsat požadavky pro zajištění pomůcek, náčiní a nářadí pro jednotlivá stanoviště


Schůzka žákovského parlamentu 22.5.2014

· Kontrola usnesení z minulé schůzky ŽP
· Informace a připomínky:

(schůzky ŽP se zúčastnil zástupce ředitele Jiří Rymeš)
- Fungování přístroje na chlazené nápoje ve ŠJ
- Možnost opravy nebo zakoupení nového snímače pro objednávání obědů, současný jeden snímač je pomalý
- Možnost využití zahrady pro vyučování, po domluvě s jednotlivým vyučujícím
- Dne 5.6.2014 se uskuteční turnaj v ringu pro 6. – 9. ročník
(od 14:00 v tělocvičně ZŠ, každé družstvo má tři členy)
- Dne 12.6.2014 se uskuteční „Pohádková cesta“ pro děti z 91. MŠ v dopoledních hodinách, od 15:00 pro naše žáky, rodiče, sourozence i veřejnost
- V pátek 30.5. v 9:40 proběhne krátká schůzka se členy ŽP a žáky, kteří budou pomáhat s organizací zábavného dne

· Úkoly:
- Do 30.5. 2014 zapsat družstva na turnaj v ringu na nástěnku u tělocvičny (nebo seznam odevzdat M. Smolákové)
- Připravit dvojice žáků, kteří budou na stanovištích a napsat požadavky pro zajištění pomůcek, náčiní a nářadí pro jednotlivá stanoviště


Schůzka žákovského parlamentu 20.3.2014

· Kontrola usnesení z minulé schůzky ŽP
· Informace :

(schůzky ŽP se zúčastnil ředitel školy, Mgr. Václav Křivohlavý)
- Techmánie – v plánu je navštívit ji do konce května
- Informace o soutěži „Zlatý Ámos“, v pátek 28.3.2014 bude vypraven autobus s vybranými žáky, rodiči a vedením školy, jako podpora soutěžící Mgr. Ivany Smolákové
- O barevném nátěru šaten se uvažuje v době hlavních prázdnin, nutno dodat návrhy jednotlivých tříd
- V týdnu od 7. Do 11.4.2014 bude probíhat soutěž „Barevný týden“ pro všechny žáky naší školy, vyhodnocení vítězné třídy z prvního a druhého stupně se uskuteční ve středu 16.4.
Barvy:
Pondělí – červená
Úterý – modrá
Středa – zelená
Čtvrtek – černá
Pátek – bílá
- Školní akademie se zúčastní pouze žáci prvního stupně, zájemci z druhého stupně mají možnost předvést své dovednosti na dni „Pohádková cesta“ (červen)
- Ve středu 30.4.2014 bude probíhat „Projektový den s Aj“
- V měsíci dubnu se bude konat školní kolo soutěže „Plzeňská dopravní liga“
- Zájezd do Rakouska se pro malý zájem neuskuteční
- Informace o podmínkách udělování pochval na vysvědčení
· Akce, které se uskuteční ve spolupráci se ŠK
- Barevný týden
- Turnaj v ringu
- Projektový den – aktivně se zapojí ŽP
- Sportovní den – červen
- „Cesta za pokladem“ pro děti z 91. MŠ, naše žáky, rodiče, sourozence i veřejnost


Schůzka žákovského parlamentu 6.2.2014

· Kontrola usnesení z minulé schůzky ŽP

· Informace :

(schůzky ŽP se zúčastnil zástupce ředitele pan Rymeš)
- Důvody instalace a využití kamerového systému
- Připomenutí plateb za ŠK na druhé pololetí
- Techmánie – od 28.3.2014 bude otevřený celý areál
- Naše škola se umístila na sedmém místě z deseti vybraných základních a středních škol – „Projet technik“
- V předmětu ČJ a dějepis probíhá pedagogická praxe studentky PF
- O barevném nátěru šaten se uvažuje v době hlavních prázdnin
· Dotazy:
- Návštěva ŠKODOVKY – mění se program – zaměření na technické obory
- Možnost turistického kurzu na kolech
- Zájezd v rámci výuky NJ do SRN nebo Rakouska
- Přespání v tělocvičně s večerním programem
- Možnost účasti na školní akademii i pro druhý stupeň
- Možnost vyučování na školní zahradě při příznivém počasí

· Náměty na akce ve spolupráci se ŠK
- Literární soutěž
- Barevný týden
- Turnaj v ringu
- Projektový den – aktivně se zapojí ŽP
- Sportovní den – červen
- „Cesta za pokladem“ pro děti z 91. MŠ, naše žáky, rodiče, sourozence i veřejnost

· Do pátku 14.2.2014 zjistí zástupci ŽP ve svých třídách zájem o navrhované akce a písemně odevzdají M. Smolákové.

Schůzky se zúčastnil Mgr. Jan Roubíček

• Informace
- Informace o průběhu okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, umístění obou kategorií
- Poděkování vybraným žákům devátých ročníků za organizaci Olympijského dne pro 91. MŠ (23.5.)
- Příprava na akci „Na jeden den učitelem“, která proběhne v pondělí 17.6.2019 v dopoledních hodinách. Od 29.5. se zájemci o tuto akci mohou domlouvat s třídními učiteli prvního stupně ZŠ. Do 7.6. odevzdají zástupci 9.A a 9.B seznam pí M. Smolákové.• Dotazy, připomínky, akce
- Příprava sportovního odpoledne pro žáky naší školy a veřejnost
- Obsazení patnácti stanovišť + dva pořadatelé
- Činnost na jednotlivých stanovištích

Schůzka žákovského parlamentu 4. 4. 2019 

Schůzky se zúčastnil jako host Mgr. Ladislav Vopat

• Informace
- Dopravní soutěž mladých cyklistů – školní kolo proběhne ve čtvrtek 25.4.2019, každá třída (4. – 9. ročníky) vybere alespoň čtyři zástupce, dvě dívky a dva chlapce
- Okresní kolo dopravní soutěže proběhne na 33. ZŠ v termínu 2.5.2019 (první kategorie), 7.5.2019 (druhá kategorie)
- Sportovní den pro 91. MŠ (stanoviště zajistí dvanáct žáků 9. ročníků) čtvrtek 25.5.
- Příprava sportovního zábavného odpoledne pro žáky naší školy i veřejnost (termín bude upřesněn, konec května nebo první týden v červnu)
• Dotazy, připomínky, akce, úkoly
- Pochvala za turnaj ve stolním tenisu, který se uskutečnil v březnu
- Realizace akce „Na jeden den učitelem“ - červen úkol – vymyslet téma zábavného odpoledne a náplň činností na stanovištích

 

Schůzka žákovského parlamentu 7.2.2019

Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Václav Křivohlavý,
Mgr. Ivana Smoláková, Mgr. Ladislav Vopat
 

• Informace
- termín jarních prázdnin
- volba zástupce do městského ŽP
- Ze čtyř kandidátů byla zvolena Iveta Pechmanová z 9.B, která se zúčastní ustavující schůzky 20.2.2019 na městské radnici.
- Kurzy ŠK v druhém pololetí - volná místa, platby, případné odhlášení musí probíhat písemnou formou, žáci odhlášky předávají vedoucímu kurzu, který navštěvovali.
- „Mléko do škol“ – určeno k okamžité spotřebě

• Dotazy, připomínky, akce
- úklid ve třídách - střídání různých ročníků v jedné učebně
- 23.5. proběhne Olympijský den 91. MŠ, s jeho organizací bude pomáhat dvanáct žáků z devátých ročníků
- Neuskutečněná akce „Barevný týden“ – proběhne v březnu
- Příprava sportovních akcí – turnaj v přehazované, stolním tenisu, ringu

 
 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

Čas: 18:54

Dnes má svátek:

<duben, 2021>
poútstčtsone
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online

Škola online

iStravné

iStravné

Kde nás najdete

Kde nás najdete
Design by SITMP